Home » การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าคอมเทพเปิดใช้บริการจัดส่งสินค้า 3 ทางเลือกหลักดังนี้

1. การจัดส่งผ่านบริษัทเอกชน Kerry Express รายละเอียดบริการ

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1-3 วัน ทําการ

– พื้นที่ต่างจังหวัด 1-7 วันทําการ

หมายเหตุ: ไม่สามารถตวจสอบสถานะสินค้าได้ พร้อมการจัดส่งสินค้าจะถึงปลายทางผู้รับสินค้าโดยตรง

2. การจัดส่งผ่านบริษัทเอกชน TNT รายละเอียดบริการ

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1-3 วัน ทําการ

– พื้นที่ต่างจังหวัด 1-7 วันทําการ

หมายเหตุ: ไม่สามารถตวจสอบสถานะสินค้าได้ พร้อมการจัดส่งสินค้าจะถึงปลายทางผู้รับสินค้าโดยตรง

3. การจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย ชนิด โลจิสโพสต์ Logispost รายละเอียดบริการ

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1-3 วัน ทําการ

– พื้นที่ต่างจังหวัด 1-7 วัน ทําการ

หมายเหตุ: สามารถตวจสอบสถานะสินค้าได้ การจัดส่งไปยังศูนย์ไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน ท่านต้องไปรับด้วยตัวเองที่ศูนย์ไปรษณีย์ในเขตพื้นที่บริการ

Cominw Computer Team.