Home » นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คอมเทพ ทางเราถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัดตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเรา ในเรื่องการให้ความสําคัญของลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เรามุ่งเน้นเป็นหลัก อาทิเช่น ข้อมูลการจัดเก็บ การบันทึก การเปิดเผยการโอน และ ข้อมูลสําคัญชนิดอื่นของลูกค้า

คอมเทพจะสามารถนําข้อมูลของท่านไปใช้ได้ในกรณีที่ระบุดังต่อไปนี้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

1. ชื่อ
2. สถานที่จัดส่ง
3. อีเมล
4. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
5. วัน/เดือน/ปีเกิด
6. เพศ

ท่านสามารถจัดส่งข้อมูลให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์มจากทางเว็บไซต์ที่กําหนดไว้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความถูกต้อง และ ครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดพลาด ทางเราจะอัพเดทข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลล่าสุด และ เป็นข้อมูลน่าเชื่อถืออันดับต้นที่ทางเราจะพิจารณาดําเนินการค้ากับลูกค้า

การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

คอมเทพไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ระบุไว้ข้างต้น เผยแพร่ต่อสถานะหรือบุคคลที่สามที่อาจส่งผลกระทบต่อท่านในทางที่มิชอบ ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อคอมเทพ เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเปิดเผยและใช้งานในกรณีต่อไปนี้

1. เพื่อดําเนินการในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ข้อมูลในส่วนที่อยู่ของลูกค้าจะถูกเปิดเผยใช้งานดังที่ระบุไว้ในข้างต้น

2. เพื่อดําเนินการยื่นยันการสั่งซื้อสินค้า ผ่านทางอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในบางกรณี ข้อมูลของท่านจะถูกดําเนินการในการแจ้งเตือน สั่งซื้อ รับข้อมูลข่าวสาร จากทางลาซอลญาเท่านั้น

จากข้อมูลข้างต้นทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากที่ระบุไว้

การอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1. ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มจากทางเว็บไซต์ที่กําหนดไว้

2. ในกรณีที่ท่านไม่มีบัญชีผู้ใช้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยการติดต่อทางคอมเทพโดยตรงผ่านทางที่อยู่ อีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้นทางเราจะอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันที่สุด

ความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล

1. ทางเรารับรองว่าข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่สุด

2. หากท่านคิดว่าข้อมูลบัญชีของท่านถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาติจากท่าน กรุณาติดต่อเราโดยด่วนที่สุด

ข้อควรระวัง ท่านควรตั้งรหัสผ่านบัญชีของท่านให้มีความแตกต่างกันไม่ควรเป็นตัวเลขที่จดจําง่าย เพื่อป้องกันการสวมรอยใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านในทางที่มิชอบ นอกจากนี้เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์สถานะท่านควรออกจากระบบทุกครั้ง และ ไม่เปิดหน้าจอทิ้งไว้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คอมเทพจะตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ตลอดเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ทันกับช่วงเวลาอยู่เสมอ การเปลียนแปลงจะถูกประกาศขึ้นภายในแพลตฟอร์มของเว็บไซต์

Cominw Computer Team.