Home » เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงการค้ากับคอมเทพ

1. ข้อกําหนดเงื่อนไขการให้บริการ

1.1 ลูกค้าต้องปฎิบัติตามข้อตกลงที่ทางคอมเทพ กําหนดไว้ในข้างต้น

1.2 ข้อกําหนดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่คอมเทพ ได้กําหนดไว้

2. ความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานของท่าน

2.1 ข้อมูลบัญชีลูกค้าของคอมเทพ ทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่ไปยังสถานะหรือบุคคลที่สาม ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและรัดกุมมากที่สุด

2.2 ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากรหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้งานในทางที่มิชอบ

2.3 เมื่อมีการกระทําที่ผิดปรกติผ่านบัญชีของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้อนุญาติ ให้ท่านติดต่อแจ้งทางเราโดยเร็วที่สุด

3. ราคาสินค้าและข้อมูลสินค้า

3.1 ราคาสินค้าและรายละเอียดข้อมูลสินค้ามีความถูกต้องตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มของทางเว็บ

3.2 ผู้ซื้อสินค้าไม่สามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการได้

3.3 คูปองส่วนลดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและบริการได้

3.4 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนทําการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

4. การสั่งซื้อสินค้า

4.1 ลูกค้าต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลความถูกต้อง อาทิ รุ่น สี ขนาด ยี่ห้อ ของสินค้านั้นๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

4.2 ลูกค้าต้องสั่งซื้อด้วยตัวเองเท่านั้น  เพื่อป้องกันในกรณีสินค้าผิดรุ่น และ ผิดสี หรือไม่ตรงตามความชอบของผู้ใช้งานจริง

4.3 ลูกค้าที่มีอายุตํ่ากล่าว 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

5. การส่งมอบสินค้า

5.1 การส่งมอบสินค้าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-5 วันทําการ ในบางเขตพื้นที่

5.2 เมื่อทางเราจัดส่งสินค้าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่การจัดส่งใหม่ได้

5.3 ทางเราไม่มีรูปแบบการจัดส่งสินค้าในรูปแบบอื่น ที่ไม่ได้กําหนดไว้ผ่านทางแพลตฟอร์มของเว็บ

6. การชําระเงิน

6.1 ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกชําระเงินในรูปแบบนอกเหนือจากที่กําหนดไว้บนแฟตฟอร์มทางเว็บได้

6.2 ออเดอร์ที่ไม่ชําระเงินภายใน 2 เดือน จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

7. การยกเลิกการสั่งซื้อ

7.1 การยกเลิกสินค้าสามารถทําได้ โดยลูกค้าทําการยกเลิกผ่านทางแพลตฟอร์มที่ได้กําหนดไว้

7.2 เมื่อมีการจัดส่งสินค้าแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อและเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งสินค้าได้

8. การรับประกันสินค้าและเซอร์วิส

8.1 การรับประกันสินค้าจะขึ้นอยู่กับอะไหร่จากผู้ผลิตโดยตรง อาทิ แรม การ์ดจอ อื่นๆ

8.2 บริการเซอร์วิสมีระยะเวลา 3 เดือน เมื่อหมดระยะเวลา จะไม่มีบริการเพิ่มเติม

9. เงื่อนไขทางด้านลิขสิทธิ์

9.1 ทางเราจะไม่ลงโปรแกรมเสริมที่ผิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด ยกเว้นโปรแกรมฟรีแวร์พื้นฐานการใช้งานข้างต้น

9.2 เราไม่สามารถลงระบบปฎิบัติการ Windows ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้ได้ทุกกรณี ยกเว้นท่านซื้อระบบปฏิบ้ติการแท้ที่มีการรับลองอย่างถูกต้อง ทางเราจะดําเนินการติดตั้งให้ได้

9.3 ทางเราสามารถลงระบบปฎิบัติการทางเลือกให้ท่านได้ เช่น Ubuntu, Linux Mint หรือท่านเลือกลงระบบปฏิบัติการด้วยตัวเองได้

Cominw Computer Team.